Stedelijk groen bv

Stedelijk Groen Projecten

Opstellen Groenplan Stadshart Hoogezand

In het kader van project Stadshart is de gemeente Midden-Groningen druk bezig met de bouw van woningen en het voorbereiden van de aanleg van een nieuwe woonomgeving. Momenteel is er op deze locatie sprake van een groot aandeel verhard oppervlak ten opzichte van het beperkte aandeel groen. Daarnaast laat de aanwezige beplanting momenteel een ontevredenstellende groei zien als gevolg van beperkingen in de groeiplaatsruimte.

Projectomschrijving

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat in en om de woning. Bomen en beplanting hebben een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers. In de nieuwe woonomgeving komen onder andere meer bomen en er komt meer groen in de vorm van hagen, groenperken en gras. Daarnaast worden verschillende nieuwe fietspaden aangelegd.

Met betrekking tot de aanplant van nieuwe bomen zijn aan de Kerkstraat locaties aangewezen om toekomstige groeiplaatsen in te richten en groenstroken aan te leggen. Tijdens veldwerkzaamheden zijn de plannen door Stedelijk Groen beoordeeld en zijn aanpassingen met betrekking tot het ontwerp gedaan. Genoemde wijzigingen hebben te maken met de bovengrondse groeiplaatsruimte (positionering bomen t.o.v. nieuwbouw) en de ondergrondse groeiplaatsruimte (positionering bomen t.o.v. nutsvoorzieningen).

Het voornemen om beplantingsvakken aan te leggen waar bomen op een duurzame manier hun eindbeeld kunnen bereiken, hiervoor dient de nieuwe boombeplanting over voldoende (ondergrondse) ontwikkelingsmogelijkheden te beschikken. Door te schuiven met de groeiplaatsen is beoogd om een meer uniform beeld qua verdeling van de bomen te bereiken. In enkele gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de bestaande beplantingsvakken. De parkeervakken langs de weg worden verbreed en de nodige extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Onder de nieuwe parkeervakken en in delen van het trottoir worden de nieuwe groeiplaatsen ingericht met bomengranulaat. Het creëren van meer groeiplaatsruimte is een belangrijke voorwaarde met betrekking tot duurzame boomgroei (conditie en levensduur). De boomaanplant is in het najaar van 2020 uitgevoerd.

Onderstaande visualisatie geeft een goede indruk van de inrichting van de openbare ruimte van het project Stadshart.

Vergelijkbare berichten