Stedelijk groen bv

Groeiplaats onderzoek bomen

Groeiplaats onderzoek bomen

Een goede groeiplaats voor bomen is essentieel voor duurzame boombeplanting in de stad. In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwe boomaanplant of bij een ontevredenstellende groei van bomen kunnen onze vakbekwame boomtechnisch adviseurs (ETT) een praktijkgericht groeiplaatsonderzoek voor u uitvoeren. Op basis van het groeiplaatsonderzoek leveren wij u een helder boomtechnisch advies met daarin de bevindingen en aanbevelingen tegen acceptabele kosten waardoor u veel (toekomstige) problemen bespaard worden. Aan de hand van een groeiplaatsonderzoek kan de meest optimale groeiplaatsinrichting voor (stad)bomen worden bepaald.

Advies groeiplaatsinrichting bomen

De boomgroeiplaats ligt aan de basis van een succesvolle groei en ontwikkeling van een (stads)boom. De groeiplaats van bomen in de openbare ruimte heeft vaak veel te verduren. Een boomgroeiplaats ligt bijvoorbeeld onder verharding, wordt bereden, de bodem raakt verdicht waardoor de beworteling wordt beperkt.

In tegenstelling tot bomen in de open grond valt het blad op de verharding en krijgt het geen kans om in de bodem omgezet te worden tot humus, waarmee het noodzakelijke bodemleven zich voedt. Niet zo vreemd dat bij een onnatuurlijke standplaats de natuurlijke processen in de bodem ontregeld raken en ongunstige omstandigheden kunnen ontstaan voor de vitaliteit en kwaliteit van de boom.

Wij hanteren een tweetal onderzoekspakketten die aangevuld kunnen worden met een of meer aanvullende modules. De meeste onderdelen uit de onderzoekspakketten zijn ook los te onderzoeken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Standaard onderzoekspakket

Het Standaard onderzoekspakket geeft u binnen circa 1 week een algemene indruk van de ondergrondse groeiplaats. Heeft u snel inzicht nodig in de lokale situatie is het Standaard onderzoekspakket een goede keuze.

Het Standaard onderzoekspakket bestaat uit de volgende aspecten:

 • Profielopbouw groeiplaats
 • Indringingsweerstand (bodemverdichting)
 • Bodemluchtmeting (zuurstof, koolstofdioxide, methaan)
 • Grondwaterstand
 • Elektrische geleidbaarheid (EC)
 • Hoofdelementen (N, P, K, Mg, Ca, S)
 • Sporenelementen (Mn, Zn, Fe, Bo, Cu, Mo)
 • Na, Cl, Si
 • Zuurgraad (pH)
 • Organische stof

Optimaal onderzoekspakket

Wilt u de groeiplaats uitgebreider in kaart brengen dan kunt u kiezen voor het Optimaal onderzoekspakket. Hierbij wordt specifieker gekeken naar de beschikbaarheid en de bodemvoorraad van een aantal hoofdelementen en wordt tevens inzicht verkregen in het klei-humus complex van de bodem en de kationenbalans van dit complex. Dit groeiplaatsonderzoek verschaft nadere gegevens over de bodemstructuur en de beschikbaarheid van mineralen voor de plant. De onderzoekstijd bedraagt circa 3 weken.

Het Optimaal onderzoekspakket bevat de volgende onderdelen:

*) bij kleigronden

 • Profielopbouw groeiplaats
 • Indringingsweerstand (bodemverdichting)
 • Bodemluchtmeting (zuurstof, koolstofdioxide, methaan)
 • Grondwaterstand
 • Elektrische geleidbaarheid (EC)
 • Stikstof (totaal stikstof, N-leverend vermogen, Nitraatstikstof, Ammoniumstikstof)
 • Fosfaat (totaal fosfor, Pw, P-AL)
 • Kalium (totaal kalium, K-getal)
 • Overige hoofdelementen (Mg, Ca, S)
 • Sporenelementen (Mn, Zn, Fe, Bo, Cu, Mo)
 • Na, Cl, Si
 • Zuurgraad (pH)
 • Organische stof
 • C/N-verhouding
 • Lutum*
 • Afslibbaarheid*
 • Koolzure kalk*
 • Klei-humus complex (CEC)
 • Kationenbalans op het klei-humuscomplex
 • Structuurstabiliteit
 • Verkruimelbaarheid

Aanvullende modules groeiplaatsonderzoek

Hieronder zijn een aantal aanvullende modules weergegeven die los of in combinatie met de bovenstaande onderzoekspakketten uitgevoerd kunnen worden.

Korrelgrootteverdeling
Middels een korrelgrootteverdeling kan inzicht verkregen worden in de fysieke bodemeigenschappen van de groeiplaats. Met deze onderzoeksgegevens kan bepaald worden of een bodem gevoelig is voor verdichting. Dit is bijvoorbeeld voor bomenzand belangrijk omdat deze mengsels ééntoppig moeten zijn. Ook kan het M50-getal bepaald worden.

Bodemademing
Door middel van een incubatietest wordt de biologische activiteit van de bodem bepaald. Hiermee wordt een indruk verkregen van de activiteit van het bodemleven binnen het bereik van de groeiplaatsruimte.

Bodemvoedselweb analyse
Wilt u een meer gedetailleerd inzicht in het bodemleven krijgen dan kan een bodemvoedselwebanalyse uitgevoerd worden. Het bodemleven bestaat uit een enorme diversiteit aan organismen die op een zeer ingenieuze wijze met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. Van eencellige organismen, bacteriën, schimmels, steeds groter, tot regenwormen, insecten en kleine gewervelde dieren. Zij produceren de humus die zo belangrijk is voor een gezonde bodem, zorgen voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen en hebben een ziektewerende werking.

Ook op het gebied van groeiplaatsinrichting kunnen de boomtechnisch adviseurs van Stedelijk Groen bv u voorzien van de benodigde producten of productinformatie. Neem vrijblijvend contact met ons op.