Stedelijk groen bv

Ecologisch onderzoek, Wet Natuurbescherming

Ecologisch onderzoek, Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Met de Wet Natuurbescherming beoogt de overheid de biodiversiteit te behouden en te versterken. In een quickscan Wet Natuurbescherming wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten die toekomstige, ruimtelijke ingrepen op de actuele beschermde natuurwaarden zullen hebben. Daarnaast wordt ook vanuit het oogpunt van planologische gebiedsbescherming naar de locatie gekeken. Onze medewerkers zijn eveneens deskundig als het gaat om het opstellen van een specifiek Plan van Aanpak voor zowel Bestendig Beheer als Ruimtelijke Ontwikkeling.

Quickscan Wet Natuurbescherming

De quickscan Wet Natuurbescherming bestaat uit een veldinspectie, een literatuurstudie en een rapportage. Tijdens een veldinspectie wordt gezocht naar sporen van zoogdieren en vogels zoals bijvoorbeeld uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken. Ook wordt er gekeken naar plantenresten of beginnende vegetaties. De literatuurstudie richt zich op bekende verspreidingsgegevens (kaartmateriaal) en ruimtelijke plannen (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) die relevant zijn voor deze locatie. Een locatie wordt zowel vanuit oogpunt van soortbescherming als de gebiedsbescherming onderzocht (o.a. EU Vogel- en Habitatrichtlijn, provinciaal beleid, Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS).

De quickscan of het Plan van Aanpak levert een aantal duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een aanvullend onderzoek, een ontheffing op de Wet Natuurbescherming, een vergunningsplicht of werken conform een goedgekeurde gedragscode.

Meer informatie over Ecologisch onderzoek, Wet Natuurbescherming en/of Quickscan?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.