Stedelijk groen bv

Boomveiligheids-controle (VTA)

Visuele boomveiligheids controle (VTA) laten uitvoeren?

Een boomeigenaar dient bij zijn bomen op systematische wijze een boomveiligheidscontrole of boominspectie uit te voeren. De veel toegepaste methode is de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Met deze methode worden bomen door onze boomtechnisch adviseurs (European Tree Technicians of European Tree workers) beoordeeld op visueel waarneembare gebreken of signalen die duiden op verborgen gebreken. Bij boomadvies wordt onder meer gelet op de schors, de aanwezigheid van zwammen, de aanhechting van takken en de aanwezigheid van reparatieweefsel.

Zorgplicht en boomveiligheid

Wanneer een boomeigenaar onvoldoende zorg aan zijn boom heeft besteed kan hij in geval van schade, veroorzaakt door zijn boom(tak), daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Volgens de wet heeft een boomeigenaar namelijk een zorgplicht en dient hier volgens het beleid invulling aan te geven door systematisch boominspecties uit te (laten) voeren.

De meeste schade veroorzaakt door bomen en takken komt niet door een handelen maar meer juist door het nalaten om voldoende zorg aan bomen te besteden. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet de benadeelde kunnen aantonen dat de boomeigenaar verwijtbaar, in gevaarzettende situaties toerekenbaar, onvoldoende zorg heeft besteed aan de schadeveroorzakende, afgebroken tak of omgevallen boom.

VTA-controle of visuele boombeoordeling

Wanneer er tijdens de VTA-controle (visuele boombeoordeling) geen zichtbare gebreken worden aangetroffen wordt de boom goedgekeurd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen ‘attentiebomen’ en ‘risicobomen’. Attentiebomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek dat geen aanleiding geeft voor een verhoogd risico.

Nader boomtechnisch onderzoek (NTO)

Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek, dat op het moment van controle aanleiding geeft tot een verhoogd risico. Om een goede inschatting van risico te kunnen maken zal een beheersmaatregel of boomtechnisch onderzoek (NTO) uitgevoerd moeten worden.

Wilt u een Boomveiligheidscontrole (VTA) aanvragen?
Neem geheel vrijblijvend contact op met ons boomadviesbureau.