Stedelijk groen bv

Boombescherming

Boombescherming

Veel bomen in de openbare ruimte krijgen vroeg of laat te maken met veranderingen binnen de groeiplaatsruimte. Daarnaast treden tijdens het dagelijkse beheer of tijdens werkzaamheden in de nabijheid van bomen regelmatig beschadigingen op. Vaak worden de wortelaanzetten of stamvoeten beschadigd door maaimachines maar veel directer en ingrijpender zijn graaf- en bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van bomen.

Tijdens werkzaamheden ontbreekt in de praktijk nog regelmatig deugdelijke boombescherming waardoor bomen beschadigd raken en duurzame boomgroei negatief beinvloed wordt. Door bomen vroegtijdig in de planvorming te betrekken kunnen dergelijke zaken voorkomen worden. Onze European Tree Workers worden ingezet als bomenwacht voor boombeschermende maatregelen als toezichthouden, graafbegeleiding, het inrichten van boombeschemingszones en het aanbrengen van stambescherming. Het aanstellen een toezichthouder (bomenwacht) die zorgt draagt voor het beschermen van bomen tijdens werkzaamheden kan veel onnodige schade en beheer- of herstelkosten voorkomen.

Boombescherming aanbrengen

Het doel van boombescherming is om schade aan bomen tijdens werkzaamheden of bouwprocessen te voorkomen of te minimaliseren. Dit is vooral belangrijk in stedelijke gebieden waar bomen een waardevolle bijdrage leveren aan het groene karakter, ecologie en de kwaliteit van leven.

Bij boombeschermende maatregelen moet gedacht worden aan het aanbrengen van individuele stambescherming, rijplaten en/of “vaste hekken” ter voorkoming van schade aan boven- en ondergrondse delen van bomen welke zich zowel binnen- als direct grenzend aan het plangebied bevinden. Het aanbrengen van boombescherming bij werkzaamheden rond bomen, zoals voorgeschreven door de Vereniging Stadswerk en vigerende plaatselijke richtlijnen, verwijst naar de specifieke maatregelen en procedures die worden toegepast om bomen te beschermen tijdens werkzaamheden.

Boombescherming op bouwlocaties omvat de volgende aspecten:

Stambescherming: het creëren van een beschermende afscheiding rond bomen door het aanbrengen van stamommanteling in de vorm van houten planken met afstandhouders. Dit voorkomt fysiek contact tussen bouwmaterialen, machines, voertuigen en de boom zelf.

Waarschuwingsborden: Het plaatsen van duidelijke waarschuwingsborden nabij de bomen om een beschermd boomgebied te markeren en betrokkenen te informeren over de aanwezigheid van bomen en de daarbij behorende restricties en randvoorwaarden.

Beperkingen voor machines en voertuigen: Het instellen van strikte beperkingen en richtlijnen voor het manoeuvreren van zware machines en voertuigen in de nabijheid van bomen. Dit kan onder meer bestaan uit het vermijden van het berijden van de groeiplaatsruimte, het aanbrengen van rijplaten en het implementeren van specifieke routes voor bouwverkeer.

Bomenwacht: het inzetten van een gekwalificeerde boomverzorger (European Tree Worker) die optreedt als toezichthouder en waarnodig graafbegeleiding verzorgt. Een bomenwacht controleert op de naleving van de boombeschermingsmaatregelen op de bouwlocatie en het neemt passende maatregelen in geval van overtredingen of schade aan de bomen.

Door het correct toepassen van deze boombeschermingsmaatregelen wordt geprobeerd om de impact van bouwwerkzaamheden op bomen te minimaliseren en de kans op beschadiging of stress te verminderen. Dit draagt bij aan het behoud van gezonde en waardevolle bomen, wat resulteert in een duurzame, groenere leefomgeving.

Door wortelbeschadiging treedt een verminderde water- en mineralenvoorziening op en kunnen de wortels aangetast worden door schimmels, met alle gevolgen van dien voor de conditie van de boom. De sleutel tot het behoud van bomen op bouwlocaties is het instellen van beschermingszones voor de te behouden bomen. Voor aanvang van sloop-, bouw- en reconstructiewerkzaamheden dienen boombeschermingszones ingericht te worden ter bescherming van de groeiplaatsruimte en kwetsbare beworteling van de te handhaven bomen. Bij het inrichten van de boombeschermingszones dient de ruimte rond de boom (kroonprojectie + 2 m) voorzien te worden van vaste (niet verplaatsbare) hekken. De beschermingszone moet de boom zoveel mogelijk beschermen tegen beschadigingen. Binnen de beschermingszone zijn alle activiteiten aan strikte regels onderworpen. De beschermingszone van alle te behouden bomen wordt samen met de geldende restricties duidelijk beschreven in het bestek en ingetekend op alle plannen

Wilt u meer informatie m.b.t. het aanbrengen van boombescherming?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.