Stedelijk groen bv

Boombeleidsplan European Tree Technicians

Boombeleidsplan

De European Tree Technicians van Stedelijk Groen bv beheersen alle benodigde disciplines om een integraal en duurzaam boombeleidsplan op te stellen. Hierbij valt te denken aan bomenrecht, de waardering van waardevolle bomen en houtopstanden, het uitvoeren van boominventarisaties, visuele boomcontroles, nader technisch boomonderzoek, groeiplaatsonderzoeken, het opstellen van boombeschermingsplannen, bomen effect analyses en het geven van voorlichting.

Beleidsplan voor bomen

Om tot een kwalitatief goed en gezond bomenbestand te komen en te behouden is het raadzaam om een bomenbeleid op te laten stellen. Dit beleid is het toetsingskader voor het gemeentebestuur en leidraad voor het gemeentelijk apparaat. Met het bomenbeleid wordt de toekomst van de gemeentelijke bomen veiliggesteld. Indien nodig kan dit bomenbeleidsplan geschreven worden als onderdeel van een breder groen- of beeldbeleidsplan.

Het boombeleidsplan is voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte een bouwsteen voor het integraal werken. Daarnaast legt het Boombeleidsplan heldere en transparante regels voor het kapbeleid vast. Met het bepalen van het beleid wordt de basis gelegd voor een heldere communicatie over de gewenste (her)inrichting van de openbare ruimte.lan voor bomen

Bomen zijn waardevol

Bomen zijn de belangrijkste dragers van de groenstructuur en zijn onmisbaar voor de leefomgeving van mens en dier. Behalve de groene uitstraling en het prettige woon- en leefmilieu kan in het algemeen gesteld worden, dat groen een waardevermeerdering van het onroerend goed kan opleveren.

Integrale aanpak van stedelijk groen

De bevoegdheden van gemeenten houden vaak verband met bomen: denk aan gebiedsontwikkelingen, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, kapvergunningen, inrichting van de openbare ruimte en beheer. Omdat bomen desondanks toch vaak in een laat stadium worden betrokken bij bijvoorbeeld bouw- en bestemmingsplannen, worden vaak verkeerde ontwerpkeuzes gemaakt. Een belangrijk onderdeel van een goed bomenbeleid is inzicht in de gewenste standplaats van individuele bomen, boomlijnen (laanbomen) en boomgroepen, in combinatie met soortkeuze. Uiteraard wordt extra aandacht besteed aan zorg en onderhoud van monumentale bomen.

Wilt u meer informatie over boombeleidsplan?
Neem geheel vrijblijvend contact op met ons boomadviesbureau.