Stedelijk groen bv

Bomenwacht Groningen e.o.

Bomenwacht Groningen e.o. (graafbegeleiding / toezichthouden bij bomen)

Bent u op zoek naar een ETW-gecertificeerde bomenwacht in de buurt van Groningen? Teneinde schade aan de bomen te voorkomen tijdens (graaf)werkzaamheden, worden de vakbekwame boomverzorgers van Stedelijk Groen bv ingeschakeld als ‘Bomenwacht’. Met name in de omgeving van Groningen worden onze gecertificeerde European Tree Workers (ETW’ers) ingezet voor het begeleiden van (graaf)werkzaamheden in de nabijheid van bomen. Onze boomtechnisch adviseurs of European Tree Technicians (ETT) spelen hierin doorgaans een coördinerende rol.

Bomenwacht voorkomt schade aan bomen

Bij bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden komen bomen vaak in het geding. Ondanks de gestelde voorwaarden ten behoeve van de bescherming van bestaande bomen dreigen er in de praktijk allerlei gevaren die het duurzaam behoud van bomen in de weg kunnen staan. Ook opruim- en reconstructiewerkzaamheden binnen beschermde boomzone (kroonprojectie + 2 m) kunnen schade aan bomen veroorzaken en dienen onder toezicht van een bomenwacht uitgevoerd te worden.

De term “bomenwacht” in relatie tot boombescherming op bouwlocaties verwijst naar de rol van een European Tree Worker (ETW) bij het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van bomen tijdens (bouw)werkzaamheden. Een bomenwacht is doorgaans een gecertificeerde European Tree Worker (ETW) die onder verantwoordelijkheid van een European Tree Technician (ETT) staat. Een bomenwacht heeft als taak om toezicht te houden op de bescherming van bomen gedurende het hele bouwproces. Een bomenwacht controleert op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot boombehoud, evenals het voorschrijven of toepassen van gerichte maatregelen om schade aan bomen te voorkomen.

Een bomenwacht fungeert dus als toezichthouder maar verzorgt ook op een praktische manier de graafbegeleiding bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen. Door de inzet van een bomenwacht is een correcte uitvoering gewaarborgd en ontstaat er tijdens de graafbegeleiding geen onacceptabele schade aan de bomen; bijvoorbeeld tijdens het graven binnen het bereik van de kroonprojectie van de aanwezige bomen. Door de inzet van een bomenwacht kunnen bomen op duurzame wijze behouden blijven en worden hoge schadeclaims en/of onderzoek- en revitaliseringskosten voorkomen.

Door expertise en een proactieve benadering draagt een bomenwacht bij aan het behoud van waardevolle bomen in een stedelijke omgeving waardoor een gezonde en groene leefomgeving wordt bevorderd. De bomenwacht werkt samen met verschillende belanghebbenden, zoals bouwbedrijven, architecten, projectontwikkelaars en gemeentelijke instanties om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo min mogelijk impact hebben op de bomen in en rond het plangebied. Een bomenwacht is betrokken bij de planning en uitvoering van boombeschermingsmaatregelen, zoals het aanbrengen van beschermende afscheidingen rond de stam van de bomen, het plaatsen van waarschuwingsborden en het instellen van beperkingen voor zware machines en voertuigen in de nabijheid van bomen.

Daarnaast voert de bomenwacht regelmatige inspecties uit om tijdens de bouwfase de gezondheid en veiligheid van de bomen te controleren. Een bomenwacht kan aanbevelingen doen voor aanvullende beschermingsmaatregelen of noodzakelijke boomverzorgende maatregelen uitvoeren, zoals het snoeien van takken die in de weg zitten of het behandelen van onverhoopte schade en verwondingen.

Beschermd boomgebied

Door voor aanvang van de werkzaamheden boombeschermingszones in te richten worden betreffende bomen boven- en ondergronds beschermd. Verplaatsen van de vaste bouwhekken kan, en mag, alleen met toestemming van de aangestelde bomenwacht. Om oneigenlijk gebruik van de beschermde boomzone te voorkomen, kan gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als speciale hekwerkklemmen.

Het beschermd boomgebied wordt in de regel beschreven in een Bomen Effect Analyse (BEA) of is nader uitgewerkt in een Boombeschermingsplan. Het beschermd boomgebied moet gezien worden als een “no-go zone” welke is voorzien van vaste bouwhekken. Ter verduidelijking worden de hekken uitgerust met duidelijke bebording zodat de betrokken partijen op de hoogte zijn van de geldende boombeschermingsmaatregelen.

Overzichtelijke verslaglegging bij graafbegeleiding

Gedurende het toezicht door de bomenwacht worden de (graaf)werkzaamheden begeleid en vindt er rapportage plaats. Tijdens de graafbegeleiding worden alle relevante zaken middels foto’s vastgelegd.

Meer informatie over bomenwacht (graafbegeleiding)?
Neem geheel vrijblijvend contact met op met ons boomtechnisch adviesbureau.