Stedelijk groen bv

Bomen Effect Analyse – BEA 2.0

Bomen Effect Analyse – BEA 2.0

Wat is een Bomen Effect Analyse (BEA)? Een BEA is een grondige evaluatie van de impact die geplande ontwikkelingsprojecten kunnen hebben op bestaande bomen en hun omgeving. Het doel van een BEA is om de waarde en het belang van bomen te erkennen en ervoor te zorgen dat hun conditie en ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven, zelfs bij ingrijpende veranderingen in de directe omgeving of groeiplaatsruimte.

Bomen Effect Analyse – BEA: Om op een goede manier de effecten van werkzaamheden op bomen te kunnen analyseren, is begin 2000 de Bomen Effect Analyse (BEA) geïntroduceerd als modelbeoordeling. In 2019 heeft de Bomenstichting in samenwerking met de CROW een geactualiseerde versie uitgebracht: de Richtlijn Bomen Effect Analyse (of BEA 2.0).

Analyse Effecten op bomen

Bomen Effect Analyses dienen doorgaans opgesteld te worden conform de Richtlijn Bomen Effect Analyse. Een BEA, uitgevoerd volgens de richtlijn, is een essentieel onderdeel in de voorbereiding van activiteiten en projecten. In het kader van de effectiviteit van boombescherming is het van belang dat de aanwezige bomen al in een vroeg stadium worden meegenomen in de planvorming. Ten behoeve van een integrale afweging zijn bij bouw- en (her)inrichtingsprojecten verschillende vakdisciplines betrokken.

Een integrale afweging vereist objectieve en onderbouwde informatie over de boom en de mogelijkheden met betrekking tot boombehoud. Bij deze Richtlijn wordt op basis van 12 ‘bouwstenen’ bepaald wat de gevolgen van de geplande activiteiten zijn voor de aanwezige bomen. Het gebruik van deze bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. Ook wordt bepaald welke maatregelen er nodig zijn om de bomen binnen een project in goede conditie te houden. Vast onderdeel in een BEA is het benoemen van alternatieven voor boombehoud of maatregelen die bijdragen aan een (conditie)verbetering van de te behouden bomen en/of groenstructuren.

Effecten bouwwerkzaamheden op bomen

De directe omgeving van bomen is vaak aan verandering onderhevig door zaken als civieltechnische reconstructies en bouwkundige projecten. De werkzaamheden die met deze veranderingen gemoeid zijn, kunnen invloed hebben op de toekomstverwachting van de boom.

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van bouwkundige en civieltechnische maatregelen kunnen de vakbekwame ETT-gecertificeerde adviseurs van Stedelijk Groen voor u een Bomen Effect Analyse uitvoeren en opstellen. Aan de hand van een BEA wordt bepaald of de bomen in hun huidige verschijningsvorm, na de uitvoer van de nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden, duurzaam behouden kunnen blijven op de huidige standplaats.

Wij begrijpen als geen ander dat bomen niet alleen een esthetische waarde hebben, maar ook van groot belang zijn voor het ecosysteem en onze kwaliteit van leven. Onze deskundige boomadviseurs voeren grondige beoordelingen uit om de leeftijd, gezondheidstoestand, soort, status en (ecologische) waarde van bomen te bepalen. Daarnaast beoordelen we de potentiële impact van voorgenomen ontwikkelingen zoals bouwprojecten of infrastructurele werken op de bomen en hun omgeving.

Ons team van ervaren boomexperts stelt gedegen rapporten op waarin de bevindingen van de BEA worden gedocumenteerd. Deze rapporten bevatten aanbevelingen en strategieën om de impact op de bomen te minimaliseren en waar mogelijk alternatieve oplossingen aan te reiken. Een Bomen Effect Analyse omvat onder meer een visuele boomcontrole, een beperkt groeiplaatsonderzoek en/of een bewortelingsonderzoek. Dit onderzoek levert waardevolle informatie op met betrekking tot de huidige groeiplaats en de conditie van de bomen. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt de toekomstverwachting van de bomen ingeschat, uitgaande van een ongewijzigde situatie. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de maatregelen op de toekomstverwachting van de boom.

We werken nauw samen met ontwikkelaars, (landschaps)architecten en overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat onze BEA’s worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces en dat er passende maatregelen worden genomen om de bomen te beschermen.

Onze klanten vertrouwen op onze uitgebreide groenkennis, betrouwbare beoordelingen en praktische oplossingen om ervoor te zorgen dat hun projecten harmonieus samengaan met het behoud van groene elementen in een bebouwde omgeving. Indien bomen een belangrijke rol spelen in uw plannen dan staan wij klaar om u te ondersteunen.

Compensatiemaatregelen en randvoorwaarden

Indien nodig wordt een ‘beschermd boomgebied’ aangewezen dat voorzien wordt van vaste bouwhekken en bebording. Stedelijk Groen bv kan u op het gebied van bouwplaatsinrichting eveneens voorzien van bebording en eenvoudige, efficiënte oplossingen met betrekking tot het plaatsen van vaste bouwhekken.

In een Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) worden naast randvoorwaarden ook eventuele compensatiemaatregelen voorgeschreven die de eventuele negatieve gevolgen kunnen compenseren en verminderen. Mochten de gevolgen van de werkzaamheden een te grote negatieve uitwerking op de toekomst van de bomen hebben, zal bekeken worden of een alternatieve werkwijze of een boomverplanting soelaas biedt.

Wilt u een Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) aanvragen?
Neem geheel vrijblijvend contact op met ons boomadviesbureau.