Boomtechnisch advies en realisatie Zernike Campus Groningen
10 juni 2020
Opstellen Groenplan Stadshart Hoogezand
16 oktober 2020

Reddingsplan Tilia cordata Haren

Stedelijk Groen is in 2018 door een aannemer benaderd om advies uit te brengen aangaande een winterlinde (Tilia cordata) welke is gesitueerd voor het Station te Haren. Op genoemde locatie was men destijds bezig met de reconstructie van het stationsgebied waarbij tevens een tunnel werd gebouwd. In het kader van genoemde werkzaamheden heeft Stedelijk Groen sinds mei 2010 diverse onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld aangaande deze linde.

Aangezien de aannemer een instandhoudingsplicht had, en niet of nauwelijk rekening heeft gehouden met deze prachtige beeldbepalende linde, was de boomtechnische expertise van onze European Tree Technicians direct gewenst; het blad van deze winterlinde begon immers al te verwelken. Ter plaatse is vastgesteld dat het grondwaterpeil als gevolg van bronbemaling is gedaald van ca. 0,40 m – mv. naar ca. 2,50 m – mv. Het oorspronkelijke grondwaterprofiel was als gevolg van deze peildaling veranderd in een hangwaterprofiel waardoor betreffende boom voor de vochtvoorziening plotseling volledig afhankelijk was van hemelwater. Ter plaatse is uitgelegd dat een dergelijke abrupte peildaling funest kan zijn voor de duurzame instandhouding van bomen en/of houtopstanden op deze locatie.

Op het moment van het veldbezoek was er sinds twee weken sprake van genoemde peilverlaging welke gedurende ca. 6 maanden in stand gehouden zou moeten blijven. In deze periode stond deze boom nog volledig in blad. Als gevolg van verdamping in combinatie met een negatieve verandering in het vochtregime binnen het wortelmilieu dreigde er een ernstig tekort in de vochtvoorziening te ontstaan. Ter overbrugging van de vegetatieve periode is geadviseerd om accuut water toe te dienen. Het kunstmatig op peil houden van de vochtvoorziening is doorgaans mogelijk doormiddel van handmatige watergiften, een beregeningsinstallatie in de kroon of een druppelsysteem op het wortelpakket van de boom. Voor het bepalen van de watergift is tevens het monitoren van het vochtgehalte in de bodem gewenst.

Op aangeven van onze boomdeskundige ter plaatse is direct een poreuze “ringleiding” aangelegd welke is aangesloten op een waterkraan. Door het irrigatiesysteem te voorzien van een timer is een opvolgende dagelijkse interval van “4 uur aan en 6 uur uit” ingesteld teneinde in een gelijkmatige en gedoseerde watergift (3 x 4 uur/etmaal) te kunnen voorzien.

Ten tijde van het locatiebezoek is tevens aangegeven dat het vrijgegraven wortelpakket rondom voorzien moest worden van folie teneinde overmatige verdamping en verdroging van (haar)wortels tegen te gaan. Een dergelijk fysieke scheiding werd tevens noodzakelijk geacht om verontreiniging van de groeiplaatsruimte te verhinderen tentijde van het optrekken van een betonnen muurtje rond het wortelpakket.

Aanvullend is geadviseerd om de boom niet op te kronen, de groeiplaatsruimte(n) binnen het bereik van de kroonprojectie(s) niet te betreden en geen materiaal op te slaan binnen het bereik van de kroonprojectie(s) van de omringende bomen. Ter verduidelijking is een poster met richtlijnen bij “Werken rond bomen” aangereikt.

De boom verkeert momenteel in een zeer goede conditie en siert het vernieuwde stationsplein van Haren hetgeen volledig is toe te schrijven aan de praktische adviezen en het adequaat handelen van de boomexperts van Stedelijk Groen bv.

Offerte aanvragen